Statuten en Reglementen

Kies een regelement:

 

Kringreglement paarden en pony's (versie april 2019)

 

REGIO ZUID-HOLLAND BESTAAT UIT 3 KRINGEN TE WETEN:
1. Kring Noord, Rijn & Gouwe
2. Kring Zuidwest
3. Kring Oost, Maas en Merwede

Iedere Kring kan zelfstandig bepalen of men selectiewedstrijden plaats laat vinden voor de Regiokampioenschappen middels
• procedure A + B of
• alleen procedure B

De 3 Kringen hanteren strikt dit reglement en geven tijdig -via het vraagprogramma- aan welke procedure men hanteert (A + B of alleen B).


Reglement Kringselecties, Kringkampioenschappen en afvaardiging naar de Regiokampioenschappen

Erkenning reglementen

Er zal gereden worden onder de dan geldende reglementen van de KNHS. De in dit reglement genoemde dressuurproeven zijn opgenomen in de laatste uitgave van het dressuurproevenboekje. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit Kringkampioenschapsreglement, het algemene Regiokampioenschaps- reglement en de van toepassing zijnde wedstrijdreglementen van de KNHS.

Tevens geeft de deelnemer die aan deze wedstrijd deelneemt toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

PAARDEN:
Selectieprocedure Kringkampioenschap dressuur (selectieprocedure A)

Iedere combinatie, die in het bezit is van een geldige startpas, van een vereniging binnen de daar bijhorende Kring kan zich inschrijven voor de Kringselecties. Het aantal combinaties welke uitgenodigd worden voor het Kringkampioenschap (na de selecties) is per Kring zelf vast te stellen echter minimaal het aantal af te vaardigen combinaties naar het Regiokampioenschap + 4 reserves.

Iedere Kring dient minimaal 2 selectiewedstrijden uit te schrijven, zodat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om in te schrijven. Tijdens deze selectiedagen dienen 2 proeven uitgeschreven te worden. Er wordt een klassement opgemaakt met daaraan gekoppeld een puntensysteem. Bij het behalen van een 1e plaats bij een verreden proef krijgt men 1 plaatsingspunt, bij een 2e plaats 2 plaatsingspunten, bij een 3e plaats 3 plaatsingspunten enz.

De uiteindelijke bepaling van de stand voor deelname aan het Kringkampioenschap zal op basis van de 2 proeven geschieden waarin men de minste plaatsingspunten heeft behaald. Men kan kiezen om aan 1 of aan meerder selectiewedstrijden mee te doen.

Voorbeeld

Deelnemer X neemt deel aan 1 selectiewedstrijd (2 proeven), behaalt 2 x een 1e plaats en daarmee 2 plaatsingspunten

Deelnemer Y neemt deel aan 2 selectiewedstrijden, behaalt 2 x een 2e plaats, 1x een 5e plaats en 1 x een 3e plaats. Deze deelnemer eindigt op een stand van 4 plaatsingspunten, nl. 2x een 2e plaats als beste 2 resultaten).

Men dient dus minimaal 2 selectie-proeven te rijden om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan het Kringkampioenschap en zich daar te kunnen selecteren voor deelname aan de Regiokampioenschappen. De resultaten tijdens de selectiewedstrijden bepalen wie voor de Kringfinale worden uitgenodigd. Als het totaal van de plaatsingspunten gelijk is, dan is het totaal-percentage (2 proeven opgeteld) van de desbetreffende proeven bepalend. Mocht dit nog een gelijke stand opleveren dan is er sprake van een ex aequo in het klassement en zullen de betreffende combinaties allen uitgenodigd worden. Tijdens het kringkampioenschap dienen de proeven te gejureerd te worden door juryleden van buiten de Kring. Het aantal combinaties dat een Kring per klasse mag afvaardigen naar de Regiokampioenschappen wordt, met behulp van een verdeelsleutel, door de Regio vastgesteld. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het aantal actieve combinaties per klasse per Kring te delen door het in de Regio totaal aantal actieve combinaties in deze klasse. (Peildatum KNHS outdoor 1 juni voorafgaande, indoor 1 december voorafgaande.) De combinaties welke mogen starten op de Kringkampioenschappen worden niet individueel uitgenodigd. Wel dient men -indien men hier niet aan deel wil nemen- zich schriftelijk af te melden bij het Kringsecretariaat.

Kringkampioenschap (finale) dressuur klasse B t/m ZZ-licht paarden (selectieprocedure B)
Op het Kringkampioenschap kan de handicapregeling conform het Algemeen Wedstrijdreglement worden toegepast. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van percentages. Daar waar er in het vraagprogramma ‘’score’’ of “gemiddelde” wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden in procenten bedoeld. Op het Kringkampioenschap vervallen alle eerder behaalde (plaatsings)punten/resultaten.

Op het Kringkampioenschap worden 2 onderdelen verreden:
• Klasse B t/m Z1: 2 proeven welke door de Kring zelf te bepalen zijn (beide komen voor winstpuntregeling in aanmerking;
• Voor de klasse Z2 en ZZ-licht: 1 dressuurproef en een kür op muziek of 2 dressuurproeven. (Dressuurproef komt voor winstpuntregeling in aanmerking, echter de kür op muziek is hiervan uitgesloten).

De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie. Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score (in procenten dus geen plaatsingspunten). In het geval van ex-aequo wordt er eerst gekeken naar het hoogste percentage dat door jury C in de 1e proef is toegekend. De prijsuitreiking is alleen over het gehele kampioenschap, er worden geen aparte rubrieksprijzen uitgereikt.

ALGEMEEN

Deelname aantal paarden
Aan de Kringkampioenschappen dressuur mag een ruiter/amazone met maximaal drie paarden deelnemen. Waarvan een maximum van 2 per klasse. Op Regionale en KNHS-kampioenschappen mag een paard slechts door één ruiter in dezelfde discipline (in dit geval dressuur) worden gestart. Wanneer 2 combinaties op 1 paard zich beide selecteren tijdens het kringkampioenschap dient er een keuze gemaakt te worden welk van de 2 combinaties start op het Regiokampioenschap (het is dus niet toegestaan dat beide combinaties starten op het regiokampioenschap).

Inschrijvingen
Een combinatie kan alleen deelnemen aan de Regiokampioenschappen in de Regio waar deze combinatie op 1 april (outdoorseizoen) of 1 oktober (indoorseizoen), middels het lidmaatschap van de vereniging waarvoor de combinatie op wedstrijden uitkomt, onder valt. Na aanvraag bij de desbetreffende Regio kan de Regio besluiten om van deze regel af te wijken. Inschrijven kan uitsluitend via mijn KNHS worden gedaan. De inschrijvingen dienen vóór de sluitingsdatum in het bezit te zijn van het betreffende secretariaat. De sluitingsdatum is telkens 14 dagen voor de wedstrijddatum.

Handicapregeling
Als er minder dan 8 combinaties in 1 rubriek zijn, kan er in handicap gestart worden met een aansluitende rubriek. De handicap regeling conform het Algemeen Wedstrijdreglement is van toepassing. Dit geldt voor zowel de kringselecties als het kringkampioenschap. Voor 5-jarige paarden die uitgebracht worden in de klasse M2 en om reglementaire redenen (FEI) verplicht worden om per 1 januari van het jaar waarin zij 6 jaar worden, te promoveren, geldt het volgende; bij plaatsing voor de Kringfinale in de klasse M2, zullen zij worden toegevoegd aan de finaleselectie van de klasse Z1.

Startdocumenten
Elke deelnemer dient op eerste verzoek van een official een reglementair geldig paardenpaspoort een voor het betreffende paard te kunnen tonen. Afwijkingen kunnen leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.

Voor alle regels omtrent paardenpaspoort en startpas verwijzen wij naar het geldend KNHS- reglement.

Promotieregeling
Het is niet toegestaan om tussen de Kring- en Regiokampioenschappen in een hogere klasse te starten. Gaat men dus vóór het Regiokampioenschap over de verplichte promotiegrens (30 winstpunten, klasse B t/m M2) heen dan mag men in de periode vóór het Regiokampioenschap niet meer in deze klasse starten zonder de startgerechtigdheid te verliezen voor het Regiokampioenschap,
m.u.v. Hors Concours starten in de geselecteerde klasse.
Bij het starten in een klasse hoger verliest men de startgerechtigdheid op het Regiokampioenschap.

Voor 4- en 5-jarige paarden die uitkomen in de hoogste klasse waarin zij qua leeftijd startgerechtigd zijn gelden afwijkende regels. Zij mogen blijven doorstarten in die klasse en deelnemen aan Kampioenschappen ook als het maximum van 30 punten wordt overschreden.
Voor 4-jarigen geldt dat voor de klasse L2 (tot 1 april van het jaar waarin het paard 5 jaar wordt).
Voor 5-jarigen die uitkomen in de klasse M2 geldt dat tot 1 januari van het jaar waarin het paard 6 jaar wordt.
Let op: dit geldt niet voor 4- en 5-jarige paarden die in een lagere klasse uitkomen. Zie ook de handicapregeling voor 5-jarige paarden in de klasse M2.

Voor de overige combinaties geldt dat een combinatie nog mag deelnemen aan een Kringfinale wanneer de combinatie op een stand van 29 winstpunten staat.

Per 1 april 2015 zijn de klassen Z1, Z2 en ZZL verblijfsklassen geworden, m.a.w. promoveren mag bij 30 winstpunten maar hoeft niet, zie ook het geldend KNHS-dressuurreglement.

Tijdig melden en gereedhouden
Het is gebruikelijk dat deelnemers zich minimaal een uur voor hun starttijd melden bij het secretariaat. De wedstrijdleiding behoudt zich het voorrecht om de starttijden aan te passen bij in- of uitloop. De deelnemers zijn verplicht te starten op het moment dat zij opgeroepen worden.
Deelnemers zijn gehouden zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang van de wedstrijdring.
Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de ringmeester, kan uitsluiting van (verdere) deelname aan het Kampioenschap tot gevolg hebben, e.e.a. ter beoordeling van de KNHS-vertegenwoordiger.

Protesten/klachten
Voor het indienen van protesten/klachten verwijzen wij naar art. 43 van het algemeen wedstrijdreglement. Men is bij het indienen van een schriftelijk(e) protest/klacht verplicht tot het betalen van een borg van € 50,00. Deze borg wordt geretourneerd indien het protest/de klacht gegrond wordt verklaard.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt vastgesteld conform reglementen KNHS. Het inschrijfgeld dient ter plaatse op de wedstrijddag contant te worden voldaan bij het wedstrijdsecretariaat, vóór dat er wordt gestart, mits anders vermeld op het vraagprogramma. Deelnemers die hun inschrijfgeld niet hebben voldaan mogen niet starten.

Prijzen en prijsuitreiking
Aan één op de vier gestarte combinaties of een gedeelte daarvan zal een prijs uitgereikt worden (geen aparte rubrieksprijzen). Om de prijs te verkrijgen dient de ruiter/amazone te allen tijde aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking.
Bij het niet aanwezig zijn vervalt de prijs aan de organisatie, behalve als er door de organisatie -in verband met onvoorziene omstandigheden- hiervoor een vrijstelling gegeven wordt. Tijdens de selectiewedstrijden vindt de prijsuitreiking normaal na afloop van iedere rubriek plaats.

Ruiters en amazones dienen in tenue te verschijnen op de prijsuitreiking.
Prijsuitreiking(en) vindt/vinden plaats in overleg met de organiserende vereniging(en) en zal/zullen op de startlijst kenbaar gemaakt worden.


Afmeldingen
Indien een deelnemer zich afmeldt voor een rubriek na de sluitingsdatum blijft men, conform de reglementen van de KNHS en ongeacht de reden, het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd tenzij de organiserende vereniging anders beslist.

Algemeen
Door het secretariaat of de organisatie worden er telefonisch geen uitslagen doorgegeven. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, dan wel in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bij komende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de KNHS-afgevaardigde.

Officials, functionarissen en vrijwilligers dienen zich tijdens het uitoefenen van hun taak op de wedstrijden te onthouden van het gebruik van alcoholische consumpties.


PONY’S
Kringkampioenschap dressuur

Iedere combinatie, die in het bezit is van een geldige startpas, van een vereniging binnen de daar bijhorende Kring, kan zich inschrijven voor het Kringkampioenschap. Voor de pony’s geldt net zoals bij de Regiokampioenschappen een vrije inschrijving.

Op het Kringkampioenschap kan de handicapregeling conform het Algemeen Wedstrijdreglement worden toegepast. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van percentages. Daar waar er in het vraagprogramma ‘’score’’ of “gemiddelde” wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden in procenten bedoeld.

Op het Kringkampioenschap worden 2 onderdelen verreden:
• Klasse B t/m Z1: 2 proeven welke door de Kring zelf te bepalen zijn (beide komen voor winstpuntregeling in aanmerking;
• Voor de klasse Z2: 1 dressuurproef en een kür op muziek of 2 dressuurproeven. (Dressuurproef komt voor winstpuntregeling in aanmerking, echter de kür op muziek is hiervan uitgesloten.).

De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie.
Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score (in procenten dus geen plaatsingspunten).
In het geval van ex-aequo wordt er eerst gekeken naar het hoogste percentage dat door jury C in de 1e proef is toegekend. Prijsuitreiking is alleen over het gehele kampioenschap, er worden geen aparte rubrieksprijzen uitgereikt.

Inschrijvingen
Een combinatie kan alleen deelnemen aan de Regiokampioenschappen in de Regio waar deze combinatie op 1 april (outdoorseizoen) of 1 oktober (indoorseizoen) -middels het lidmaatschap van de vereniging waarvoor de combinatie op wedstrijden uitkomt- onder valt. Na aanvraag bij de
desbetreffende Regio kan de Regio besluiten om van deze regel af te wijken. Inschrijven kan uitsluitend via mijn KNHS worden gedaan. Deze dienen vóór de sluitingsdatum in het bezit te zijn van het betreffende secretariaat. De sluitingsdatum is telkens 14 dagen voor de wedstrijddatum

Handicapregeling
Als er minder dan 8 combinaties in 1 rubriek zijn, kan er in handicap gestart worden met een aansluitende rubriek. De handicapregeling conform het Algemeen Wedstrijdreglement is van toepassing.

Startdocumenten
Elke deelnemer dient op eerste verzoek van een official een reglementair geldig paardenpaspoort voor de betreffende pony te kunnen tonen. Afwijkingen kunnen leiden tot uitsluiting van de wedstrijd. Voor alle regels omtrent paardenpaspoort en startpas verwijzen wij naar het geldend KNHS- reglement.

Tijdig melden en gereedhouden
Het is gebruikelijk dat deelnemers zich minimaal een uur voor hun starttijd melden bij het secretariaat. De wedstrijdleiding behoudt zich het voorrecht om de starttijden aan te passen bij in- of uitloop. De deelnemers zijn verplicht te starten op het moment dat zij opgeroepen worden. Deelnemers zijn gehouden zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de ringmeester, kan uitsluiting van (verdere) deelname aan het Kampioenschap tot gevolg hebben, e.e.a. ter beoordeling van de KNHS-vertegenwoordiger.

Protesten/klachten
Voor het indienen van protesten/klachten verwijzen wij naar art. 43 van het algemeen wedstrijdreglement. Men is bij het indienen van een schriftelijk(e) protest/klacht verplicht tot het betalen van een borg van € 50,00. Deze borg wordt geretourneerd indien het protest/de klacht gegrond wordt verklaard.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt vastgesteld conform reglementen KNHS. Het inschrijfgeld dient ter plaatse op de wedstrijddag contant te worden voldaan bij het wedstrijdsecretariaat, vóór dat er wordt gestart, mits anders vermeld op het vraagprogramma. Deelnemers die hun inschrijfgeld niet hebben voldaan mogen niet starten.

Prijzen en prijsuitreiking

Aan één op de vier gestarte combinaties of een gedeelte daarvan zal een prijs uitgereikt worden (geen aparte rubrieksprijzen). Om een prijs te verkrijgen dient de ruiter/amazone te allen tijde aanwezig te zijn (anders vervalt deze aan de organisatie) bij de prijsuitreiking, behalve als er door de organisatie door onvoorziene omstandigheden hiervoor een vrijstelling gegeven wordt.

Tijdens de selectiewedstrijden vindt de prijsuitreiking normaal na afloop van iedere rubriek plaats. Ruiters en amazones dienen in tenue te verschijnen op de prijsuitreiking.
Prijsuitreiking(en) vindt/vinden plaats in overleg met de organiserende vereniging(en) en zal/zullen op de startlijst kenbaar gemaakt worden.


Afmeldingen
Indien een deelnemer zich afmeldt voor een rubriek na de sluitingsdatum blijft men, conform de reglementen van de KNHS en ongeacht de reden, het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd tenzij de organiserende vereniging anders beslist.

Algemeen
Door het secretariaat of de organisatie worden er telefonisch geen uitslagen doorgegeven. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, dan wel in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bij komende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de wedstrijdleider, zo nodig in overleg met de KNHS-afgevaardigde.

Officials, functionarissen en vrijwilligers dienen zich tijdens het uitoefenen van hun taak op de wedstrijden te onthouden van het gebruik van alcoholische consumptie.

Bixie

Het is aan de kringen vrij om bixie-wedstrijden in het kringkampioenschap op te nemen en op eigen wijze in te vullen, conform de reglementen KNHS.
Er mag gestart worden vanaf 4 tot en met 13 jaar. De 4 tot 6-jarigen mogen alleen meedoen in de klasse AA en moeten begeleid worden door een volwassen persoon.
Men hoeft geen lid te zijn van een rijvereniging, maar wel lid van de KNHS.
Er wordt bij de Bixie geen klassement opgemaakt, iedere deelnemer krijgt een leuk aandenken.

 


Versie 01-04-2019

 

Reglement Herfstmeeting (versie februari 2016)


Gereden worden de eerste proeven van de desbetreffende  maand.

 

 1. Erkenning reglementen
  Er zal gereden worden onder de meest recente uitgave van de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde wijzigingen.
  De in dit reglement genoemde dressuurproeven zijn opgenomen in de meest recente uitgave van het dressuurproevenboekje.
  Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de bepalingen van dit reglement en de van toepassing zijnde wedstrijdreglementen.
   
 2. Verenigingsequipes & aantallen
  Iedere lid vereniging binnen Kring Zuidwest mag maximaal met twee equipes starten, te weten, een B/L equipe en een M/ZZL equipe. Het totaal aantal equipes dat mee kan doen wordt bepaald door de organiserende vereniging in overleg met het Kring Bestuur.
  Een equipe bestaat uit vier combinaties, allen in het bezit van een geldige KNHS startpas.
  Elke combinatie moet uitkomen voor de vereniging waarvan zij startpashouder is in de op de wedstrijddag startgerechtigde klasse.
   
 3. Samenstelling equipes & aantal proeven
  Elke equipe bestaat uit maximaal vier of minimaal 3 combinaties die elk een proef rijden. Iedere combinatie mag maar met één 1 paard aan deze wedstrijd deelnemen. Er mag wel door 2 ruiters op eenzelfde paard/pony worden gestart. Het maakt binnen de desbetreffende equipes niet uit in welke klasse de combinaties uitkomen, als zij maar binnen de B/L equipe c.q. M/ZZL equipe passen. Een equipe mag zowel uit paarden als pony’s bestaan. Van de vier gereden proeven tellen alleen de beste drie proeven mee in het equipeklassement.
  Alle gereden proeven komen in aanmerking voor puntenregistratie.
   
 4. Inschrijvingen
  Alleen verenigingen die behoren tot Kring Zuidwest, kunnen zich inschrijven  door het mailen van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Deze kan je vinden op de Kring site.
  Alleen door deze aanmeldingsformulieren te mailen naar het wedstrijd secretariaat van de organiserende vereniging, kun je de aanmelding doen voor deze wedstrijd. Op geen enkele andere wijze.
  De sluitingsdatum is 14 dagen voor de wedstrijddatum.
  De deelname aan de Herfstmeeting is pas zeker, na een bevestiging van het organiserende wedstrijd secretariaat
  Welke vereniging(en) de Herfstmeeting organiseren komt op de site van Kring Zuidwest.
   
 5. Klassement
  Er zullen 2 Kring Herfstmeetingen worden verreden, één in de klasse B/L en één in de M/ZZL klasse. De beste 5 teams van iedere klasse zullen worden afgevaardigd naar de Regio Herfstmeeting. De equipe wordt opgesplitst in twee te jureren rubrieken.
  De gereden punten worden omgezet in procenten en bij elkaar opgeteld. Hierbij tellen alleen de beste drie resultaten mee. De equipe met de meeste procenten wint de wedstrijd. Er is een aparte B/L bokaal en een aparte M/ZZL bokaal.
  In het individuele klassement wordt in geval van gelijke stand, de ex-aequo regeling van de KNHS gehanteerd.
  In het equipeklassement is bij gelijke stand, de vierde proef doorslaggevend.
   
 6. Startdocumenten
  Elke combinatie dient op verzoek van een official een reglementair geldig paardenpaspoort en een geldige startpas van het betreffende paard te tonen.
  Afwijkingen kunnen leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.
  Voor alle regels omtrent paardenpaspoort en startpas verwijzen wij naar het geldend KNHS reglement.
   
 7. Tijdig melden en gereedhouden
  De combinaties dienen zich minimaal een uur voor de starttijd te melden bij het wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om de starttijden aan te passen bij in- of uitloop van de wedstrijd. De combinaties zijn verplicht te starten op het moment dat zij worden opgeroepen.
  Combinaties melden zich minstens vijf minuten voordat zij moeten starten  bij de ingang van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn, en/of het wel/niet, geheel opvolgen van de aanwijzingen kan uitsluiting van (verdere) deelname aan de wedstrijd tot gevolg hebben, e.e.a. ter beoordeling van de KNHS vertegenwoordiger.
   
 8. Inschrijfgeld
  Het inschrijfgeld voor de voorselectie wordt vastgesteld door de organiserende vereniging met een maximum van € 50,00 per equipe. Het inschrijfgeld voor de Regio Herftsmeeting is vastgesteld op € 50,00 per equipe.
   
 9. Prijzen en prijsuitreiking

  Individuele prijzen:
  Aan één op de vier gestarte combinaties per klasse of een gedeelte daarvan, zal een prijs uitgereikt worden. De organiserende verenigingen zijn vrij om de vorm en waarde van de door hun uit te reiken prijzen te bepalen en eventuele sponsors aan te trekken voor de wedstrijd.
  Equipe prijzen:
  In het equipe klassement zal voor zowel de B/L equipes als voor de M/ZZL equipes een 1e, 2e en 3e equipeprijs beschikbaar gesteld worden. De Kring stelt deze prijzen ter beschikking.
  De twee winnende equipes krijgen tevens de Herfstmeeting Wisselbokaal voor een jaar in hun bezit. De verenigingen van de winnende equipes hebben de verplichting om het volgende jaar de Herfstmeeting mede te organiseren. Om een prijs te verkrijgen dient de gehele equipe aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Bij het niet aanwezig zijn vervalt de prijs en vindt er een nieuwe rangschikking plaats. Ruiters en amazones dienen in tenue te verschijnen op de prijsuitreiking (incl. rijlaarzen).
   
 10. Afmeldingen
  Indien een combinatie/equipe zich afmeldt voor een rubriek na de sluitingsdatum blijft men conform de reglementen van de KNHS, ongeacht de reden, het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd, tenzij de organiserende vereniging anders beslist. Afmelden dient per e-mail te gebeuren, hetzelfde emailadres als voor het aanmelden is gebruikt.
  Voor equipes die om welke reden dan ook niet meer compleet zijn, geldt het volgende:
  Bij voorkeur wordt een reservecombinatie van die vereniging ingezet.
  Indien dit niet mogelijk is geldt: 
  – Equipes bestaande uit drie combinaties tellen nog gewoon mee in het equipeklassement
  – Alle drie de proeven tellen mee.
  – Equipes bestaande uit minder dan drie combinaties, zijn uitgesloten voor het deelnemen aan de Herfstmeeting
   
 11. Algemeen
  Door het secretariaat of de organisatie worden er telefonisch geen uitslagen doorgegeven.
  In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien zijn, dan wel gevallen waarin er geen duidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bij komende uitleg van de toepassing zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de wedstrijdleider(ster) i.o.m. het kringbestuur en zonodig met de KNHS afgevaardigde.
   
 12. Locatie
  De locaties en datums worden ieder jaar vastgesteld op de kalendervergadering. Dit zal ook worden gepubliceerd op de website.
   
 13. Jury’s
  De organiserende verenigingen zorgen dat de jury’s van die dag van buiten de Kring komen.
   
 14. Regio Herfstmeeting
  Met betrekking tot de Regio Herfstmeeting is ook bovenstaande reglement van toepassing met dien verstande dat er geen inschrijving benodigd is dan wel dat vanuit alle 3 de Kringen de 5 best geplaatste equipes van zowel de B/L als de M/Z/ZZL zich automatisch geselecteerd hebben voor deze wedstrijd. Indien een equipe hier niet aan kan voldoen zal er in het klassement opgeschoven worden naar de eerst volgende. Deze wedstrijd zal op één dag verreden worden en onder verantwoording van en organisatie van Kring Zuidwest vallen.

 

Huishoudelijk Reglement van Kring ZuidWest

Inhoudsopgave:

Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Bestuur
Artikel 3: Algemene Leden Vergadering
Artikel 4: Procedure samenstellen wedstrijdkalender
Artikel 5: Officiele mededelingen
Artikel 6: Slotbepaling


Artikel 1 – Algemene bepalingen
De vereniging draagt de naam Kring ZuidWest en is voortgekomen uit de samenvoeging tussen Kring west en Kring 6 ZHE, is opgericht op 15 oktober 2015, gevestigd te Schipluiden, en is als lid ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie onder verenigingsnummer V32032.

Artikel 2 - Bestuur
a. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 bestuursleden dit wensen.
b. De voorzitter is belast met de algemene leiding, bij afwezigheid zal er in overleg met het bestuur een vervanger worden aangewezen, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
c. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is; het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
d. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij deze ingebracht worden als ingekomen agendapunt op de vergadering zelf.


Artikel 3 – Algemene Leden Vergadering
a. De vereniging schrijft tweemaal in een jaar een Algemene Leden Vergadering uit, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.
b. Tijdens de najaars ALV wordt ook de wedstrijdkalender besproken.
c. Controle op de financiën door de kascommissie wordt voor de voorjaars ALV uitgevoerd en de uitkomst hiervan wordt op de ALV gepresenteerd. De kascommissie bestaat uit twee personen van verschillende verenigingen. De samenstelling wordt jaarlijks tijdens de voorjaars ALV bepaald. Een persoon kan maximaal twee jaar achter elkaar zitting hebben in de kascommissie en in belang van de continuïteit wordt er jaarlijks maximaal 1 persoon vervangen.


Artikel 4 – Procedure samenstellen wedstrijdkalender
a. Tesamen met de uitnodiging voor de najaars ALV wordt de conceptkalender voor het volgend wedstrijdseizoen verstuurd. De data van de selectiewedstrijden, de finale en de herfstmeeting zijn op deze conceptkalender al ingevuld door het kringbestuur.
b. Alle verenigingen dienen vóór de afgesproken datum hun voorstel kalender in te leveren bij de wedstrijdcoordinator van het kringbestuur, het gaat hierbij alleen om de disclipine dressuur. Bij het inleveren na de afgesproken datum gaat de boeteregeling in werking, zie artikel 5d. Op de najaars ALV zal de kalender worden besproken, ook worden op deze avond zoveel als mogelijk de locatie’s voor de selectiewedstrijden, finales en herfstmeeting vastgesteld.
c. De definitieve vaststelling van de kalender wordt gedaan door het kringbestuur. Het kringbestuur zal de compleet ingevulde kalender inleveren bij het regiobestuur van de provincie Zuid-Holland. Als de kalender definitief is vastgesteld zal de kring deze publiceren op de website www.kring-zuidwest.nl.
d. Voor iedere wijziging of nieuw aangevraagde wedstrijd die aangevraagd wordt na de opgegeven sluitingsdatum treedt de boeteregeleing in werking. Deze regeling houdt in dat de kring de betreffende vereniging per wedstrijd 25 euro in rekening brengt. (van dit bedrag wordt 10 euro overgemaakt naar KNHS regio Zuid-Holland).

Artikel 5 – Officiële medelingen
a. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het betuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiele mededelingen van de vereniging.
b. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

Artikel 6 - Slotbepaling
In alle gevallen waarin de statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist
het Dagelijks Bestuur, voor zover het geen zaken betreft die tot de bevoegdheid van de algemene leden vergadering behoren. Voor wedstrijdreglementen van de herfstmeeting en de kringkampioenschappen verwijzen wij naar het aparte reglement hiervan.


Vastgesteld in de algemene leden vergadering op …………………………. Te …………

De voorzitter,     De secretaris,